Zpětná vazba hodnocení zaměstnanců

Metoda hodnocení pomocí 360° zpětné vazby dává jedinečnou šanci pracovníkovi a jeho nadřízenému získat výkonovou zpětnou vazbu. Jejím hlavním přínosem je pochopení, jak je zaměstnanec vnímán z různých perspektiv. Hodnocení pracovníků poskytuje organizaci a nadřízenému informace o výkonech, chování a schopnostech pracovníků, pro pracov- níky je důležitou zpětnou vazbou k jejich pracovnímu působení v organizaci.

Třistašedesátistupňová (360°) zpětná vazba je vícezdrojové hodnocení, zpětná vazba od více hodnotitelů. První informační portál o metodě hodnocení 360° zpětná vazba.

Jedná se o metodu, při níž je jednomu zaměstnanci poskytována zpětná vazba větším počtem respondentů. Podávání zpětné vazby díky tomu patří mezi obtížnější a psychicky náročnější činnosti v profesi pracovního psychologa a zaměstnanců , kterých se tato činnost týká. Nejprve bychom tedy měli zmapovat pohled hodnoceného na dané skutečnosti a teprve potom mu vysvětlit pohled náš.

Obsah tohoto textu je zaměřen na hodnocení pracovníků , což je jedna z velmi důležitých personálních činností. Hodnocení můžeme definovat jako systematický popis silných stránek a slabin pracovníka. Jinými slovy – poskytování zpětné vazby k jeho výkonu.

A každý pracovník by takovouto zpětnou vazbu měl dostávat, . O důvodech pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců a plánování jejich rozvoje jsou popsány stovky a možná i tisíce knih.

Obecně bychom to ale mohli shrnout tak, že každý soudný člověk potřebuje mít k dispozici relevantní zpětnou vazbu , která mu umožní lépe posoudit jeho subjektivní pocity a umožnit . Existuje poměrně hodně meto jak dávat zaměstnancům zpětnou vazbu. Dnes se proto zaměříme na jednu z těch v současné době nejpopulárnějších – metodu hodnocení 3stupňů. Podíváme se blíže na to, o co jde i jaká jsou úskalí a výhody využití této metody. NB: Your browser does not have JavaScript enabled! The File Manager is not fully functional without JavaScript enabled.

Cíl diplomové práce na téma: „3stupňová zpětná vazba v hodnocení zaměstnanců bude zaměřen na popis a rozbor metody hodnocení pracovního výkonu ve finanční organizaci, tzv. Metoda 3stupňové zpětné vazby se řadí mezi vysoce efektivní způsoby posouzení výkonu jednotlivce i . V teoretické části, která bude rozdělena do jednotlivých kapitol, bude použita především odborná literatura a budu se zabývat především vysvětlením problematiky hodnocení zaměstnanců , což zahrnuje pracovní výkon, postup při hodnocení zaměstnanců , kritéria a metody pro hodnocení a zpětnou vazbu. Je navrţena tak, aby přinášela komplexní informace o činnosti zaměstnance.

S manažery, kteří význam zpětné vazby nedoceňují, nebo se jí snaží vyhnout ( mimo jiné tím, že hodnotí nejednoznačně, spíše mírně nebo velmi obecně), se lze v praxi setkat poměrně často. Důvody jsou prozaické: přílišné zaneprázdnění , obavy před možnými konflikty se zaměstnanci nebo z jejich demotivace, nedostatek . Opožděné předání zpětné vazby má často obdobné důvody. Výtka či kritika podaná po delší době však zaměstnanci brání v tom, . Tento způsob hodnocení dává možnost relativně objektivního, ale zejména komplexního pohledu na práci zaměstnance , většinou manažera. Jeho výhodou je široké spektrum názorů z mnoha různých úhlů.

Zahrnuje názory vztahující se ke konkrétní práci, chování a postojům manažera.

Klíčová slova: 360stupňová zpětná vazba , hodnocení a rozvoj zaměstnanců , využití a implementace 360stupňové zpětné vazby. Key words: 360-Degree Feedback, appraisal and development of employees, use and implementation of 360-Degree Feedback. Pokud plánujete ve firmě nastavit hodnocení zaměstnanců metodou 360° zpětná vazba , pečlivě vše připravte a naplánujte realizaci i pro další roky. Nestačí ho udělat jen jednou, musí se opakovat. Na začátku je výhodné nechat realizaci na zkušeném, nestranném a nezávislém subjektu, například na . Pomocí nástroje 360° zpětná vazba je možno zapojit všechny zaměstnance , se kterými přichází hodnocená osoba pracovně do styku (kolegové, podřízení i nadřízený), do hledání silných a rozvojových stránek hodnocené osoby.

Jelikož 360° zpětná vazba obsahuje i sebehodnocení, je obrázek hodnocené osoby kompletní . Hodnocení zaměstnanců je komplexní proces, kterému je třeba věnovat náležitou pozornost. Není to jen zhodnocení zaměstnance „shora dolů“, nýbrž jde o příležitost pro zpětnou vazbu a nastavení rozvojového plánu. Jedním z nejpoužívanějších nástrojů současnosti . Vzhledem k tomu může být více- zdrojové 360° hodnocení hodnotnějším nástrojem k motivaci zaměstnanců ke zvýšení výkonnosti. Vícezdrojová zpětná vazba je navržena tak, aby umožnila těm, kdo pracují s hodnoceným soustavně, zhodnotit a okomentovat jeho výkonnost.

Je tedy méně hierarchicky orientovaná,.

Rubriky
Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives