Minimální výška atiky

Z konstrukčního a normativního hlediska není minimální výška atiky stanovena. Je nepsaným pravidlem, že by měla být v rozmezí 100–3mm. Tato výška se počítá od horní hrany střešního souvrství v místě styku atiky a střešního pláště k horní hraně oplechování atiky. Při menší výšce než 1mm je . Pokud je z nějakého důvodu nutná výška atiky větší než 3mm, pak se hydroizolace zpravidla ukončí na její svislé ploše ve výšce min.

Střešní vtok i odpadní potrubí je nutno tepelně izolovat, a to minimálně na výšku celého podlaží pod střechou.

Svislý prvek ukončující plochou střechu. Atika vyspádována do prostoru střechy. Výška min 1mm nad rovinou střechy. Napojení na stěnu (nebo atiku výšky min. 5mm).

Pokud je plochá střecha odvodněna střešními vtoky, musí být vždy minimálně nebo jeden vtok doplněný o bezpečnostní přepad. Tvoří-li zakončení střešního pláště atika , vytahujeme hydroizolaci i případnou parozábranu po její svislé ploše minimálně do výšky 1mm nad povrch pláště, lépe však na celou výšku atiky. Nezapomínejte na dilatační spáru mezi atikou a spádovou, nebo pochozí vrstvou.

V případě provozních střech je . POLYDEK se musí použít pro opracování svislých ploch atik na plochých střechách provedených v ploše střechy z desek EPS a samolepicího asfaltového pásu.

Ploché střechy s EPS – kotvená fólie mPVC – nízká atika ( výška do 500mm). Dnes, kdy je atika tepelně izolována z obou stran i shora, se vyskytuje řada variant stavebního provedení zhlaví atiky zakončené obvykle OSB deskou. Při konkrétním řešení detailů musí být vždy respektovány požadavky platné normy ČSN 73 . Norma předepisuje výšku lemování z plechu nebo izolačního povlaku nejméně 2mm. Je předepsána i minimální výška atiky , a to 100 . Konstrukční principy uplatněné v této normě platí přiměřeně i pro balkóny, lodžie, koruny atik a zdí a římsy. POZNÁMKA: Pro účely této normy se pomíjí architektonický význam atiky.

Koncepce konstrukčního řešení střechy musí být navržena zároveň s tvarem, výškou , orientací a využitím objektu. Výslednou výšku zaokrouhlíme směrem . První nutné kritérium pro správné stanovení výšky komínu nad střechou je znalost sklonu střechy. Je-li úhel sklonu střechy do 20°, hovoříme o ploché či pultové střeše.

V takovém případě musí být výška komínu nad střechou minimálně m. Pokud se na střeše nachází atika , je nutné k uvedené výšce komínu přičíst ještě . Pro návrh spádování je třeba zaslat: □ půdorys a řez střechy s rozměry a okótovanou polohou vtoků (pdf., jpg., dwg.) □ výšky atik. Minimální počet vpustí:. Nejen riziko hromadění nečistot, ale zejména konstrukce střešní vpusti neumožňuje opracování v blízkosti atik a jiných prostupů. Proto je třeba při skladbě střechy s přitěžujícím souvrstvím vždy vybrat ochranný koš nebo šachtu dané výšky i konstrukce nad rámec standardní.

Vodotěsná izolace střešní zahrady tak musí být ukončena ve výrazně vyšší výšce , nežje obvyklé.

To se samozřejmě týká jak ukončení vodotěsné izolace na zdivu a na prostupech střešním pláštěm, taki minimální stavebnívýšky atik.

Rubriky

Stropní trámy
Podlahové topení

Kontakt Detalji

Zastreseni Zorana DOO

Kragujevac Zorana Đinđića br.10

034/310-335
info@zastreseni.ru

Recent Posts

Archives